Actievoorwaarden Social Media

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Social Media acties van B&B VACAY Dune Lodges.

1. Algemeen

 1. Deze actie wordt georganiseerd door B&B VACAY Dune Lodges. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 2. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is B&B VACAY Dune Lodges, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van vacaydunelodges.com danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van B&B VACAY Dune Lodges kan geen rechten worden ontleend.
 3. Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

 1. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 2. Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
 3. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 4. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 5. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 6. B&B VACAY Dune Lodges is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 7. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van B&B VACAY Dune Lodges en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina/social media post. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

 1. Een deelnemer aan het promotionele kansspel is eenieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 2. Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 3. Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 4. Alle inzendingen worden eigendom van B&B VACAY Dune Lodges.

4. Vaststelling Winnaars

 1. De winnaar van de prijzen worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 2. De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Instagram of Facebook en een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van B&B VACAY Dune Lodges en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5. Publicatie

 1. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan B&B VACAY Dune Lodges om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

6. Prijzen

 1. Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.

7. Aansprakelijkheid

 1. B&B VACAY Dune Lodges kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 2. B&B VACAY Dune Lodges kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 3. B&B VACAY Dune Lodges verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 4. Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

8. Slotbepaling

 1. Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 2. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 3. B&B VACAY Dune Lodges behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. B&B VACAY Dune Lodges behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 5. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van B&B VACAY Dune Lodges.
 6. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 7. Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij B&B VACAY Dune Lodges.